електронни лампи, диоди, триоди, тетроди, пентоди, магнетрони, пермактрони, клистрони, тиратрони, ионови лампи, рентгенови лампи