elektronka, dioda, trioda, tetroda, pentoda, magnetron, permaktron, klystron, tyratron, iontovka, rentgenka, TESLA, RD12XH