electronic tube, diode, triode, tetrode, pentode, magnetron, travelling-wave tube, klystron, thyratron, blocking tube, x-ray tube, valve, electron tube